Tin tức

Phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Nghệ An

Nghệ An có nhiều đặc thù về đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nên công tác xóa đói, giảm nghèo được các cơ quan triển khai thực hiện đồng bộ.