Cần biết

"20 năm nữa nghỉ hưu sớm trở nên lạc hậu, tiền tích luỹ chưa đủ, các cháu lấy gì mà sống?"

Hóa ra người trẻ bây giờ thích được nghỉ hưu sớm và không làm gì nữa?